Училищен екип

Педагогически екип

Преподавателският екип се състои от 35 квалифицирани учители, от които: „Проф. бакалавър по специалността.” – 2, „Бакалавър” – 8, „Магистър” – 26; ІІ ПКС – 4, ІIІ ПКС – 1 IV ПКС –12, V ПКС – 11. Учителският колектив споделя общи стремежи и разбирания за целите на обучението и е убеден, че професията изисква висока отговорност, морал, толерантност и етичност по отношение на младия човек, семейството и обществото.
Работата на педагогическия съвет е изключително важна за осъществяване на политиката на МОН, за правилното протичане на учебно-възпитателния процес и за цялостното развитие на учебното заведение. На редовните и на извънредните заседания се обсъждат и приемат правилници за дейността на училището, за вътрешния трудов ред, за безопасни условия на труд, обучение и възпитание на децата; стратегия на училището за следващите няколко години; годишни планове и програми, свързани с дейността на ПС, здравно образование, дейност на библиотеката, седмично разписание и график за дежурство.
Важен момент от работата на ПС е изборът на училищни комисии и сформиране на методически обединения, както и отчет на екипите за работата им през годината. Интересни са темите, свързани с опита на педагозите по въвеждане на прогресивни методи и иновации в учебно-възпитателната работа, използване на съвременни технологии и интернет, изучаване на европейски практики в това отношение. Работата с деца със специални образователни потребности, тяхната социализация и интеграция, както и личностното им развитие и реализация в живота намира постоянно място в дейността на педагогическия екип. Тематиката на педагогическите съвети се обогатява непрекъснато с контактите, които осъществява училището с колегите от Румъния, Турция, Италия и Словения, споделяне на практики, проблеми и опит.

 

error: Content is protected !!