Ученически съвет

Ученическо самоуправление
Ученическият съвет е форма на ученическо самоуправление и неговата основна задача е решаването на проблеми, засягащи учениците. В него участват по един представител от всеки клас от 4-ти до 8-ми. Членовете му се излъчват от класовете след провеждане на демократичен избор.
Управителният съвет се състои от петима членове, които имат своите отговорности: организиране на общите събрания и изработване на годишния план, участие в педагогическите съвети при необходимост, включване в дейността на училищното настоятелство и др.
Членовете на УС провеждат ежеседмични заседания, а веднъж месечно организират общи събрания за решаване на текущи проблеми или предвидени по плана.
Активно е участието им в подготовката и провеждането на училищни празници, както и в общински мероприятия и акции.
Ученическият съвет подпомага издаването на вестник „Любословие”, извършва анкети и проучва мненията на учениците по актуални проблеми, които вълнуват тийнейджърите.
Правилникът за организацията и дейността на УС и годишният план се приемат всяка година на общо събрание до края на месец септември.

error: Content is protected !!