Родителски срещи

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

 

  1. Организационна – месец септември

Запознаване с :

-Правилник за дейността на училището;

–  график за провеждане на учебните часове по спортни дейности ;

-график за провеждане на ДЧ на ЧК;

– график за провеждане на консултации с учениците

-Правилник за безопасни условия на труд, обучение и възпитание  ;

-Определяне на родители за избор на обществен съвет и членове на УН;

-Безопасно придвижване от дома до училище и обратно – информация за ПТП с участието на деца и препоръки от Комисията по БДП.

  1. Текуща – месец ноември

– „За по-добър климат в училище“ – нетрадиционна родителска среща с учители, родители и ученици: „Дневникът говори“, „Кой какво може и какво не може“, „Как да си помогнем заедно“, „Снимка за спомен“, „Поздрав за родителите“ с изпълнения на ученическо творчество и др.

  1. Срочна – месец февруари

– Анализ на срочния  успех и дисциплина на учениците за първия  учебен срок, предстоящи задачи за работа през втория  учебен срок;

-Запознаване с график за провеждане на НВО;

-Професионално ориентиране;

  1. Тематична – месец април

– „Превенция на зависимости“ в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците с участието на служители от РУ на МВР град Лом.

  1. Текуща – месец юни

– „За по-добър климат в училище“ – нетрадиционна родителска среща с учители, родители и ученици: „Дневникът говори“, „Кой какво постигна и защо не успяха всички“, „Как да си помогнем през лятото“, „Снимка за спомен“, „Поздрав за родителите“ с изпълнения на ученическо творчество и др.

error: Content is protected !!