Проект “ОУД”

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

Ученически клуб „Дигитални технологии” по проект „Образование за утрешния ден” стартира своята работа на 20.01.2020 и приключи на 08.06.2020г. по утвърдените от директора на училището програма и времеви график. Учениците, заявили желание за участие попълниха Анкетна карта № 3 от приложенията от платформата на проекта, а родителите им попълниха Декларация за информирано съгласие за участието на децата им в клуб „Дигитални технологии”.

            Изготвен беше списък на учениците от клуба.

Членовете на ученическия клуб бяха инструктирани за правилата на работа по време на занятията в компютърен кабинет и правилата за безопасно използване на интернет, както в училище така и на домашните компютри. Списък с подписите на инструктираните ученици и инструктажа утвърден от директора на училището се прилага в документацията за дейността на клуба.

            Занятията на клуба се провеждаха в компютърния  кабинет на ПГХЗ “Дмитрий Менделеев“, поради ремонт в II ОУ „Константин Фотинов“, а по-късно дистанционно в платформата Microsoft Office 365 и Teams.

Клубът имаше задача учениците да придобиват базови дигитални умения и знания за работа в областта на компютрите, компютърните технологии и интернет . Да се доразвият и дигиталните умения за търсене, сортиране, обобщение и представяне на информация. Учениците да придобият и умения и знания  за изработване на презентации. Да се обърне внимание на приложението на информационните технологии. Да се акцентира и дискутира и върху общуването, спазването на етични правила и опасностите в интернет пространството.

            В клубът са включени ученици от различни възрастови групи – 3,6 и 7 клас. Те идваха с желание в часовете, проявяваха интерес към поставените задачи и участваха активно при изпълнението им.

            Проверката на присъстващите ученици се отразяваха своевременно.

            По време на практическите занятия в компютърния кабинет учениците използваха инсталираните за занятията софтуерни продукти предвидени по програмата на клуба.

       През втория срок от учебната година, поради усложнената епидемиологична обстановка в нашата страна, се премина към онлайн обучение. Работехме с платформата на  Microsoft Office 356 и Teams.

Въпреки трудностите, мисля, че резултатите от този начин на провеждане на часовете като цяло бяха много добри.

Участвахме в състезанието ИТ „Знайко“ и има класирани 5 ученика за националния кръг. Поради епидемиологичната обстановка, засега той все още не е провеждан. По време на дистанционното обучение учениците подготвиха презентации, свързани с празниците от календара и други събития.

Поставените цели бяха достигнати и изпълнени.

Ръководител на клуба: Петрунка Станиславова

30.06.2020

гр. Лом

обобщение-на-проект-оуд

error: Content is protected !!