Индикативен списък с услуги

 • На основание чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование(ЗПОУ), чл. 252, ал.1 от ЗПУО, чл. 3, ал. 2, т. 55 и чл. 3, ал. 3 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, чл. 28 от Админстративния  кодекс, чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. се предприемат мерки за трансформация на модела на административното обслужване, на обобщената информация за мерките включени в Приложение №4 “Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите”, част втора “Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги.
 1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.
 2. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища.
 3. Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план прием.
 4. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища — профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план — прием.
 5. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в Х клас в непрофилираните училища — профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план — прием.
 6. Издаване на диплома за средно образование.
 7. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.
 8. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
 9. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование — удостоверения, свидетелства, дипломи.
 10. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.
 11. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.
 12. Издаване на европейско приложение на сидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).
 13. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.
 14. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съотвествие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
 15. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.
 16. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от I до VI клас в училище на чужда държава.
 17. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 година).

error: Content is protected !!