ИКТ в училище

 Съвременно технологично оборудване в ОУ „Константин Фотинов”- гр. Лом

 В изпълнение на Национална програма на Министерство на образованието и науката „Информационни и комуникационни технологии в училище”, приета с Решение № 203 на Министерския съвет от 29.03.2013 г., ОУ „Константин Фотинов” спечели финансиране за съвременно технологично оборудване. Възможностите, които  предоставя  на учениците новото оборудване, са на високо технологично ниво и са съизмерими с европейската рамка за използване на информационните технологии в образованието. Заменена е остарялата хардуерна база с 15 модерни настолни компютри и 1 преносим и оборудване на зони за безжичен Интернет достъп. Чрез новите компютъризирани работни места се осигурява базовото обезпечаване на модерен и ефективен учебен процес.  Гарантира се свързаността на училището и с европейското образователно пространство при осигурен достъп до контролния център за управление на мрежата и съдържанието. Новото оборудване, както и двете функциониращи компютърни зали в училището, са добра платформа за пълноценен учебен процес, за извънкласни и извънучилищни дейности, за организиране на състезания и участия в конкурси. Финансирането на проекта дава възможност на изявени ученици и учители от ОУ „Константин Фотинов” да развиват своя иновативен потенциал.

index1index

 

error: Content is protected !!