ЗЗЛД

СЪОБЩЕНИЕ

относно обработката и администрирането на лични данни от страна на II ОУ “Константин Фотинов”, гр. Лом, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ адв. Елена Златева тел. 0882030565 електонен адрес: ezlatevaa@abv.bg

ПРАВИЛА-ЗА-ОБРАБОТВАНЕ-л.д.-видеонаблюдение

инструкция-ЗЗЛД

ВЪТРЕШНИ-ПРАВИЛА-ЗА-ЗАЩИТА-НА-ЛИЧНИТЕ-ДАННИ

политика-лични-данни-2

СЪОБЩЕНИЕ

относно обработката и администрирането на лични данни от страна на

II ОУ “Константин Фотинов”, гр. Лом, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ адв. Елена Златева тел. 0882030565 електонен адрес: ezlatevaa@abv.bg

II ОУ “Константин Фотинов”, гр. Лом, като администратор на лични данни, обработва единствено законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели – обучение, възпитание и социализация на ученика, нормативно установени в чл. 3 на ЗПУО и чл.9 на Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование. Тези цели са изцяло свързани с организиране на учебния процес, подпомагане на обучението, издаване на документи, отговарящи на държавните образователни изисквания.

С каква цел обработваме личните данни и на какви правни основания?

Училището обработва личните данни само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели.

Като образователна институция ние имаме законово задължение да поддържаме Регистър за подлежащи на обучение, дневници, лични дела, да издаваме ученическа книжка, уверение, удостоверение за завършен клас или етап на образование, свидетелства за основно образование и дубликати. Тези документи имат задължителни атрибути и по закон съдържат по-голям набор от лични данни като: ЕГН, дата и място на раждане, постоянен адрес, снимка и др.

Вашите данни като адрес, телефонен номер и електронната поща, са необходими за комуникацията на училището със семейството на ученика.

Училището има задължение да осигурява сигурността и безопасността на територията на училището, което включва и заснемането на изображения чрез системата за видеонаблюдение. При необходимост ще бъдем длъжни да споделим тази информация с правоохранителните органи. 

Училището спазва принципа за забрана на обработване на специални категории данни съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД.

При никакви обстоятелства училището няма да разкрива информация или данни, които:

–          биха причинили вреда на ученика;

–          биха посочвали, че детето е или е било обект на злоупотреба или има риск от това, освен когато разкриването не би било в най-добрия интерес на детето;

–          биха позволили друго лице да бъде идентифицирано, освен ако лицето е служител на училището или лицето не е дало съгласие, или е разумно в обстоятелствата да се разкрие информацията без съгласието. Изключението от разкриването не се прилага, ако информацията може да бъде редактирана така, че името или идентификационните данни на лицето да бъдат премахнати;

–          биха били под формата на справка, дадена на друго училище или друго място за обучение и обучение, потенциалния работодател на детето или друго лице.

 II ОУ “Константин Фотинов”, гр. Лом има законовото задължение да предоставя администрираните данни на:

–          РУО и МОН

–          За изпълнение на дейности на НОИ, НАП и МВР, при определени условия за предотвратяване на измама или престъпление

–          Съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление.

 Какви са нашите задължения като администратор на лични данни?

• да защитаваме личните данни чрез подходящи мерки за сигурност;

• да уведомяваме органите за нарушения на сигурността на личните данни;

• да документираме обработването на личните данни;

• да водим подробни записи за дейностите по обработка на данните и получаване на съгласие.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Вашите лични данни се съхраняват за различни периоди от време, но само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които сме ги събрали. Сроковете за съхранение на архиви с лични данни са определени със Закона за държавния архив, Закона за счетоводството. След изтичане на този срок личните данни се унищожават по определения ред.

Най-дългият срок за съхранение на лични данни е свързан със законовото ни задължение да издаваме дубликати на свидетелства за основно образование и дипломи за средно образование. Срокът за съхранение на данните, съдържащи се в тях е 50 г. Данните се съхраняват в училищния архив при строги правила и ограничен достъп и ги използваме само при заявление за издаване на дубликат.

Защитени ли са личните данни?

Правим най-доброто, за да защитим поверените ни лични данни, прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват на хартиен носител и в електронен вид.

Хартиените носители са с ограничен достъп, изрично и персонално разрешен от администратора за определени служебни лица и се съхраняват в помещения и на места, които са под режим на заключване и оборудвани със сигнално-охранителна техника.

Личните данни на електронни носители се съхраняват и трансферират само криптирани.

Във връзка с процезурите по администриране, съхраняване, унищожаване и осигуряване на защита на личните данни II ОУ “Константин Фотинов”, гр. Лом ще изработи и приеме Вътрешни правила, свързани с дейността.

error: Content is protected !!