Детска полицейска акодемия е първата, създадена в Северозападна България, като съвместен проект на ОУ "Константин Фотинов" и РПУ-Лом по Стратегията "Полицията в близост до обществото. Началото е положено на 29 март 2006г., когато се подписва Декларация за партнаьорство между училищното ръководство на ОУ "К. Фотинов" и РПУ град Лом. Изграждането на детска организация съвместно с полицията дава ново европейско измерение на образованието и дейността на училище "Константин Фотинов".
Преминавайки обучението в детската полицейска академия учениците придобиват широка образователна и правна култура, умения за социално поведение, превенция срещу зависимостите, както и личностно и кариерно развитие. Дейността на тази детска организация ги подготвя за активен социален диалог и сътрудничество на основата на толерантността и зачитане на човешките права, на отговорности и достойнство. Особено силна страна на начинанието е активното участие и подкрепа на родителите - партньори и участници заедно със своите деца за изграждане на нов свят за новото поколение, свят на сигурност и ред.

Знаете ли, че: