24 май

24 май 2022г.

По повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност ученици от групата за допълнително обучение по български език и литература и групата за музикално и танцово изкуство „Пеем и танцуваме“ по проект BG05M2ОP001- 3.007-0005-С01 „Достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми от ОУ „Константин Фотинов” град Лом и ОУ „Кирил и Методий” село Замфир” процедура BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ подготвиха и поднесоха пред своите съученици литературно – музикална програма посветена на празника.

24 май 2021г.

error: Content is protected !!